Garanti- och försäljningsvillkor

Kvaliteten på utsädesprodukten garanteras i enlighet med det danska miljö- och livsmedelsministeriets förordning om utsäde.

Enligt det danska miljö- och livsmedelsministeriets förordning får utsäde endast saluföras om det uppfyller de kvalitetskrav som fastställs i förordningen om utsäde. Jordbruks- och fiskeristyrelsen kontrollerar att kvalitetskraven uppfylls genom stickprovskontroller av vägda förpackningar. Om de officiella kontrollanalyserna visar att ett parti inte motsvarar vad som garanteras eller inte uppfyller kvalitetskraven i dekretet om utsäde ska ersättning betalas.

Om grödan uppvisar defekter till följd av hanteringsfel efter att utsädet levererats av DSV Frø Danmark, kommer vi att ge full ersättning för förluster i grödan. För att få ersättning krävs att köparen kan bevisa att utsädet har levererats med DSV Frøs eller annan officiell garantistämpel. Vid artförväxling som är direkt synlig på utsädet ska klagomål lämnas in omedelbart och sådd undvikas.

Anmälan om fel och ersättningskrav ska göras till DSV Frø Danmark. Ersättningsanspråk och fakturor, etiketter eller motsvarande dokumentation som styrker köpet ska lämnas in före den 1 december efter utgången av den säsong (1 juli–30 juni) då utsädet såldes. Skadestånd som understiger 250 DKK kan inte krävas om inte den beräknade ersättningen uppgår till mer än 10 % av priset på produkten i fråga.