Allmänt
Det åligger köparen att ange korrekt leveransadress. Anmälan av ny leveransadress skall skriftligen bekräftas av säljaren.
Säljaren reserverar sig för slutförsäljning och misskörd samt förbehåller sig rätten att byta ut till närmast liknande sort om sortbyte måste göras.

Priser anges exklusive mervärdesskatt och leverans om inget annat är sagt. Kostnad för emballage kan tillkomma.

Frakt och leverans
Leverans sker fritt säljarens lager eller från annan utlastningsplats som säljaren bestämmer. Säljaren anordnar på köparens risk och bekostnad transport av beställd vara till av köparen anvisad plats. Reklamation avseende transportskada skall utan dröjsmål anmälas till transportföretaget.

Risk
Ansvaret för att varan av våda förstörs, försämras eller minskas övergår till köparen när varan avsänts till denne.

Leveransförsening
Säljaren är utan ansvar för köparens skada på grund av leveransförsening och delvis eller helt utebliven leverans, såvida inte säljaren varit försumlig eller grovt oaktsam. Ersättning till köparen, inklusive ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada kan aldrig överstiga varuvärdet. Vid leverans av frö förbehåller säljaren sig rätten att ersätta produkter som inte kan levereras med närmast liknande sort.

Fel eller brist i leverans
Det åligger köparen att omedelbart efter leverans undersöka och prova produkten såtillvida detta är rimligt utifrån normal affärspraxis. Reklamationer avseende sortäkthet, sortenheter eller grobarhet skall göras utan dröjsmål och i så god tid att besiktning kan äga rum på växtplatsen. Efteranalys av frö skall för att godkännas företas genast efter varans ankomst och provtagning skall ske enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Levererad vara, som visas ha varit felaktig vid leveransen, byts ut i mån av tillgång på felfri vara. Om säljaren inte kan erbjuda ersättningsleverans krediteras fakturabelopp inklusive frakt för den felaktiga varan. Ersättning till köparen, inklusive ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, får aldrig överstiga varuvärdet.

Force majeure
Skulle till följd av arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos säljaren, utebliven, försenad eller förminskad skörd hos säljaren, utebliven, försenad eller reducerad leverans från leverantör eller annan omständighet av vad slag det vara må utanför säljarens kontroll (s.k. Force Majeure), säljarens möjlighet att fullgöra leverans hindras eller avsevärt försvåras äger säljaren frånträda detta avtal utan att då ansvara för skada eller förlust som kan uppstå köparen till följd härav.

Myndighetsbelut
Om det sedan avtal slutits inträffar valutakursförändring, äger säljaren rätt att justera priset i motsvarande mån. Motsvarande gäller beträffande av myndighet beslutade förändringar av skatter, avgifter och priser. Säljaren äger rätt att i motsvarande mån justera priset utan föregående avisering.

Betalingsvillkor
Köparen skall erlägga betalning enligt de villkor som överenskommits vid avtalets ingående. Efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta på fakturabeloppet utgörande vid var tid gällande referensränta 1,25% procentenheter. Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras gällande inom 7 dagar. Eventuella motfordringar kan endast göras gällande om de godkänts av säljaren eller fastställts i domstol. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera en administrativ avgift på order understigande 1000:-.

Ägandeförbehåll
Godset förblir säljarens egendom till dess att fullständig betalning erlagts för alla i avtalet reglerade fordringar, inklusive eventuella kostnader, skatter och dröjesmålsräntor.